เม้งและนายสู้ภัย COVID-19 ตอนที่ 5 มาคัดแยกและรวบรวมขยะเสี่ยงติดเชื้อในบ้านกันเถอะ