GC Circular Living ส่งต่อคุณค่าพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ตอนที่ 1 ‘YOUเทิร์น พลาสติกหมุนเวียนสุข’ ระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร