GC ชู Circular Economy ในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่สมดุลการพัฒนาความยั่งยืน

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และบรรยาย เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในบทบาทภาคเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก โดยมีคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การสัมมนาครั้งนี้ สมอ. มีวัตถุประสงค์ต้องการแจ้งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้กับการดำเนินธุรกิจ โดย สมอ. ประกาศเป็นมาตรฐานตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา GC ถือเป็นภาคเอกชนกลุ่มแรกที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์เป็น GC Circular Living และใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับนโยบาย “BCG” ของภาครัฐ บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติพร้อมกัน ได้แก่ B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว และเมื่อรวมกับมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนของ สมอ. จะช่วยทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน การนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ของเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณลดลงหรือไม่มีเลย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประเทศชาติมีการขับเคลื่อน BCG เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย