โครงการความร่วมมือระหว่าง GC และพันธมิตร สร้างโมเดลต้นแบบ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ลดขยะพลาสติกช่วง COVID-19

ที่มาโครงการ: จากสถานการณ์ COVID-19 และการ Lockdown ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนที่จำเป็นต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกจากกล่องอาหาร Delivery เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 15% ต่อวัน (จาก 5,500 ตัน/วัน เป็น 6,300 ตัน/วัน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยได้หารือร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) และพันธมิตรของ GC เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เรียกคืนขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยนำร่องให้เกิด Circular Hotspot บนถนนสุขุมวิท เป็นแห่งแรกของประเทศไทย สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนใหม่ ควบคู่กับการสร้างประโยชน์เชิงสาธารณะ และเป็นต้นแบบให้กับอาเซียน ในระยะฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤต COVID-19

GC องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก และเป็นองค์กรเกียรติยศด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นปัญหาของขยะพลาสติกจากการสั่งอาหาร Delivery ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 GC จึงริเริ่มโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบนำร่องของประเทศ สร้างประโยชน์ในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำขยะรีไซเคิลมาสร้างประโยชน์ใหม่ตามหลักการบริหารจัดการของ GC

โดย GC จะร่วมสร้างกลไกให้เกิดการคัดแยกพลาสติกอย่างถูกต้อง โดยร่วมกับพันธมิตร สร้างจุดบริการรับฝากขยะ (Drop point) เพื่อรับขยะพลาสติกที่ผู้บริโภคแยกแล้วที่บ้าน และนำมาฝากทิ้งที่จุดบริการรับฝากขยะนี้ จากนั้น จะมีรถขยะมานำขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ (พลาสติกยืด และพลาสติกแข็ง) ไปเข้าโรงงานรีไซเคิล ผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นเส้นใยพลาสติกและเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ และนำไปแปรรูปในโรงงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ อัพไซเคิล เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นการเริ่มต้นนำร่องบนถนนสุขุมวิท ด้วยการตั้งจุดบริการรับฝากขยะจำนวน 10 จุด

สำหรับประโยชน์ของโครงการนี้ นอกจากจะช่วยให้ขยะถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับการสร้างสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับอาชีพคนรับจ้างเก็บขยะ และยังเป็นการพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

พลาสติก ถือเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ พลาสติกมีบทบาทในหลายแง่มุม ด้วยความสะดวกสบาย และยังเป็นวัสดุที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรค อย่างไรก็ดี เมื่อใช้พลาสติกแล้ว ต้องมีการบริหารจัดการหลังการใช้ให้ถูกวิธีเพื่อให้ไม่เป็นภาระของโลก การส่งพลาสติกกลับบ้านครั้งนี้ เพื่อให้พลาสติกกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และอัพไซเคิล ลดภาระบ่อฝังกลบ และทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

GC เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จะทำให้โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ประสบความสำเร็จในการเป็นต้นแบบ โดย GC พร้อมสนับสนุนและเป็น Total Solution Provider เดินเคียงข้างภาครัฐ และภาคีพันธมิตร เพื่อขยายผลต่อยอดในเชิงพื้นที่ และขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตต่อไป