Waste Runner 100 Days Challenge ก้าวที่ร้อย สู่อนาคตการจัดการขยะไทย

ก้าวที่ร้อยสู่ อนาคตการจัดการขยะไทย

ความเป็นมา:

โครงการ Waste Runner เป็นโครงการที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้โครงการ Our Khung Bangkachao ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือหรือ Social Collaboration ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 34 องค์กร ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงาน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการน้ำการกัดเซาะริมตลิ่ง ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรมด้านอำนวยการและสื่อสาร และด้านการจัดการขยะ ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานดังกล่าว จีซี จึงได้ริเริ่มโครงการ Waste Runner เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในชุมชน ทั้งขยะพลาสติกและขยะออร์แกนิค โดยต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลจริงภายในระยะเวลา 100 วันของการแข่งขัน ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อกำหนด 3 ด้าน คือ Impact : เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง สามารถแก้ปัญหาขยะในชุมชนได้ Sustainability : มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ชุมชนในระยะยาว Community Ownership : ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และการลงมือปฏิบัติร่วมมือกับคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับด้านขยะ สร้างความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนที่สนใจและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดขยะให้เกิดขึ้นจริง รวมรวบโมเดลการจัดการขยะหลากหลายรูปแบบ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และทรัพยากร รวมทั้งเพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการขยะของทีมผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่โมเดลตั้งต้นไปจนถึงโมเดลที่ มีผลกระทบในวงกว้างขึ้น

GC Circular Living กับ Waste Runner 100 Days Challenge

จีซี มุ่งเน้นให้เกิดการระดมความคิดในการจัดทำโมเดลการจัดการขยะที่สนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy อย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งแนวทางแก้ไขต้องเริ่มที่การปลูกฝังจิตสำนึก แต่ต้องเป็นวิธีการที่สามารถสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะ รวมถึงการนำขยะเหล่านั้นกลับมาเพิ่มมูลค่า โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจว่าขยะมีมูลค่าและต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งอาศัยพลังและความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วน การแข่งขันครั้งนี้มีบริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในคณะทำงาน ตั้งแต่ส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปจนถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถทดสอบแนวคิดในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น

ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นตลอด 100 วันเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนคุ้งบางกะเจ้าให้ดีขึ้น จึงได้ 3 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือก และได้ดำเนินการจริงในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่

  • ทีม TRASH: สร้างโมเดลแพลตฟอร์มส่งเสริมการคัดแยกขยะและ บริการกำจัดขยะครบวงจรในชุมชน โดยนำขยะมาเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการ Upcycling
  • ทีม Zero Journey: สร้างโมเดลลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) และโฟมในแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
  • ทีม Orgafeed: สร้างโมเดลเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อลดขยะอินทรีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายการในการให้อาหารสัตว์ ซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศและคว้าเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่ง จีซี จะนำโมเดลจากการเริ่มต้นดำเนินการจริงในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ไปส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

News

Article

Video