PPP Plastic ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

ร่วมมือกันเพื่อความยั่งยืนในการจัดการพลาสติกและขยะ

ความเป็นมา:

ปัญหาการจัดการพลาสติกและขยะเป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของทุกคน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามหากมีการจัดการที่ดี ไม่เพียงแต่ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นเท่านั้น ขยะเหล่านี้จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย ซึ่งระบบจัดการขยะที่ดีจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกฝ่ายและทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงประชาชนผู้บริโภค ภาครัฐ ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างกลไกการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ PPP Plastic จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและมีเจตนารมณ์ ในการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายใน พ.ศ. 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและ เป็นระบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักการ 3Rs

การดำเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงานทั้งสิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย การคัดแยกและจัดการขยะ การัฒนานวัตกรรม การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมาย การสื่อสาร การจัดทำฐานข้อมูลพลาสติก และการบริหารจัดการแหล่งเงินทุน

คณะทำงานได้มีการนำเสนอ 4 มาตรการการจัดการขยะพลาสติกประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2573 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงาน ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกประกอบด้ว มาตรการด้านการศึกษาและการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมและผู้บริโภคให้มีความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ มาตรการพัฒนาโครงสร้างและระบบการจัดเก็บและคัดแยกขยะแบบบูรณาการ มาตรการส่งเสริมธุรกิจ รีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกและสร้าง demand ในตลาด และสุดท้าย คือ มาตรการส่งเสริมบทบาทอุตสาหกรรมพลาสติกเจ้าของแบรนด์ และผู้ค้าปลีก ให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง

ในปัจจุบันมีโครงการต้นแบบในการจัดการขยะ 2 แห่ง ประกอบด้วย การสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนเมือง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัดและระดับชุมชน จังหวัดระยอง ซึ่งในส่วนของระดับจังหวัดและระดับชุมชนนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตรของโครงการฯ

GC Circular Living กับ PPP Plastic

จีซี ได้นำหลักการ Circular Economy มาพัฒนาสู่ GC Circular Living และใช้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ โดยในโครงการ PPP Plastic นี้ จีซี มีบทบาทสำคัญ คือ

  • เป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะทำงานหลักของโครงการ
  • คณะทำงานหลักในการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัดและระดับชุมชน (จังหวัดระยอง)
  • ให้การสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อบริหารจัดการโครงการ
พร้อมมีการดำเนินการ ดังนี้
  • ลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ 18 เทศบาล เพื่อการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยระยะการดำเนินงานระยะที่หนึ่งคือ 5 ปี
  • วางแผนและดำเนินงานตามกระบวนการทำงาน อันประกอบด้วย การจัดเตรียมแผนการทำงาน (Preparation),การพัฒนาและใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Innovation) การจัดตั้งระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data Collection Platform) การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ (Role Model) และการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และระบบการดำเนินการ (Information Platform)
  • ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพลาสติก และขยะประเภทอื่นๆ การคัดแยกขยะ อย่างถูกต้องให้กับเทศบาลต่างๆ และมีแผนการดำเนินการร่วมกับโรงเรียน ในพื้นที่เพื่อจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ และขยายผลการดำเนินงานไปยังภาคส่วนอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว
  • เก็บบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ และปริมาณขยะพลาสติกที่คัดแยกได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูล
  • จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ ปริมาณขยะรีไซเคิลทุกประเภทที่เก็บได้ในโครงการ รวมถึงข้อมูลปริมาณขยะประเภท ขยะรีไซเคิลอื่นๆ (Other Recyclable Materials) ด้วย เช่น ขวดพลาสติก PET (ใส) ขวาดพลาสติก PE (ขุ่น) ขวดพลาสติก PE (ใส) แก้ว กระดาษ อลูมิเนียม เป็นต้น

News

Better Living

Article

Video