Our Khung Bangkachao ร่วมพัฒนาชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมา:

ปี 2561 มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดตั้งโครงการ Our Khung Bangkachao ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่เก้า และดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผสมผสานกับแนวทางของมูลนิธิชัยพัฒนาที่มุ่งรักษา ขับเคลื่อน พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า คุ้งน้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งจังหวัดสมุทรปราการ ในรูปแบบการประสานพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โดยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่และเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม นอกจากนี้ยังได้รับ ความร่วมมือจาก 34 องค์กร หนึ่งในนั้น คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี

จากกรอบระยะเวลา 5 ปี โครงการ Our Khung Bangkachao มีเป้าหมายสำคัญ คือ พัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้าให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth) ใน 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในพื้นที่บางกะเจ้าให้ดีขึ้น พร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทย จีซี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการจัดการขยะ จึงได้น้อมนำแนวคิดและเป้าหมายของโครงการฯ มาวิเคราะห์ พร้อมคัดเลือกให้วัดจากแดง ศาสนาสถานศูนย์กลางชุมชนเป็นแหล่งต้นแบบการจัดการขยะ

GC Circular Living กับ Our Khung Bangkachao

การดำเนินงานในปีแรก จีซี และวัดจากแดง ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการขยะ โดยแยกเป็นประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยขยะอินทรีย์ วัดจากแดงจะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ขยะอันตราย จะถูกส่งไปกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล และสุดท้าย คือ ขยะรีไซเคิล จีซี ได้ติดต่อผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก เพื่อจัดการอบรม ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการแยกขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง ก่อนส่งต่อไปยังผู้รับซื้อ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติก ตรงกับแนวคิด GC Circular Living คือ การสนับสนุนและแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารจัดการและคัดแยกขยะจาก ต้นทาง เพื่อคัดแยกขยะพลาสติกคุณภาพดี การเพิ่มการมีส่วนร่วมจากคนในสังคมในการใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นอีกหนีงแนวทางที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ เป็นต้น

จีวรรีไซเคิลจากขยะพลาสติก

จากการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากปริมาณขยะที่ลดลงแล้ว ยังก่อให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กล่าวคือ จีวร จีซี ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรในการนำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้ว มาแปรรูปเป็นผ้าบังสุกุลจีวรสำหรับพระสงฆ์ โดยถักทอด้วยการใช้เส้นใย Recycled Polyester ผสมกับเส้นใย Cotton และเส้นใย Recycled Polyester Zinc ช่วยลดกลิ่นอับ ด้วยคุณสมบัติ Antibacterial จึงทำให้ผ้าจีวรนี้ใช้นุ่งห่มสบาย ไม่ร้อน ไม่อับชื้น ซักแห้งไว ไม่ยับง่าย ย้อมสีราชนิยมถูกต้องตามพระวินัย ถือเป็นสินค้าคุณภาพสูงตรงตามพุทธบัญญัติ ช่วยสร้างอาชีพให้กับชุมชนในการตัดเย็บจีวร นับเป็นการ “ขุดทองจากกองขยะ” อย่างแท้จริง

การดำเนินงานของ จีซี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการขยะของโครงการ OUR Khung Bangkachao ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากขยะ นอกจากนี้ จีซี ยังมีแนวทางการต่อยอดการดำเนินงานเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Edu-tourism) อีกแหล่งหนึ่งสำหรับคุ้งบางกะเจ้า ช่วยต่อยอดนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) อีกด้วย

News

Article

Video