Upcycling the Oceans Thailand คืนชีวิตให้ขยะพลาสติกในทะเล กลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่า

คืนชีวิต ให้ขยะพลาสติกในทะเล กลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่า

ความเป็นมา:

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมูลนิธิ อีโคอัลฟ์ ผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans ในประเทศสเปน ตั้งแต่ปี 2558 โดยร่วมกับสมาคมเรือประมงนำขยะพลาสติกจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น ภายใต้แบรนด์ อีโคอัลฟ์ โดยทั้ง 3 องค์กรล้วนมีความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย โดยการจัดเก็บและแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่นำไปสู่การลดมลพิษในทะเลและอนุรักษ์ ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม

โครงการฯ มุ่งสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะ พร้อมสนับสนุน การจัดเก็บขยะพลาสติกประเภท PET เช่น ขวดพลาสติกใส และขยะพลาสติกประเภท PE เช่น ถุงพลาสติก ที่ทิ้งในทะเลและพื้นที่ชายฝั่งมาใช้ซ้ำโดยการแปรรูปเป็นวัตถุดิบและพัฒนาออกแบบเป็นสินค้าแฟชั่น ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างคุ้มค่าและยาวนาน สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าตามหลักเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อจัดการขยะในทะเลไทยอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริม การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) และการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เพื่อจัดการขยะ ในทะเลไทยอย่างยั่งยืน

โครงการฯ มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี (เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – เดือนมกราคม 2563) พื้นที่ดำเนินการนำร่องของโครงการ ได้แก่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักดำน้ำ ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทั่วไป

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
 1. การพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว
  • การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการขยะแนวใหม่ โดยการจัดเก็บและแยกขยะพลาสติกเพื่อนำขยะพลาสติกไปแปรรูปให้เกิดมูลค่าตามแนวคิด Circular Economy
  • การพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน
 2. การสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว
  • การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการอนุรักษ์ทะเลไทย ตามแนวคิด Responsible Tourism เช่น กิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะจากทะเล กิจกรรมการเก็บขยะบนชายฝั่ง
  • การจัดวางถังขยะและตะแกรงขยะที่ออกแบบเฉพาะของโครงการฯ ตามจุดสำคัญในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และจังหวัดภูเก็ต
 3. การจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และแปรรูปขยะ
  • เป้าหมายการจัดเก็บขยะจำนวน 20 ตัน ได้แล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องถึงปี 2563 ซึ่งคาดว่า จะจัดเก็บได้จำนวน 100 ตัน ตามเป้าหมายของโครงการฯ
  • การจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และแปรรูปขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Technology ให้เป็นวัตถุดิบและพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่นเพื่อสร้างมูลค่า เช่น เสื้อ กางเกงขาสั้น กระเป๋าและอื่นๆ ประกอบด้วย
   • การแปรรูปขยะพลาสติกประเภท PET ให้เป็นเส้นใยเพื่อนำไปทอเป็นผืนผ้าที่ตรงกับคุณสมบัติของเนื้อผ้าที่กำหนดไว้
   • การแปรรูปขยะพลาสติกประเภท PE ให้เป็นเม็ดพลาสติกและนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
 4. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ
  • ร่วมกับพันธมิตรด้านช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะพลาสติกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้า

News

Article

Video