GC ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ (Collaborative Projects) ได้แก่ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand / Upcycling Plastic Waste, โครงการ ThinkCycle Bank, โครงการ Public Private Partnership (PPP Plastic) และ โครงการ Our Khung BangKachao
โดยในปี 2019 เราได้จัดเก็บและคัดแยกขยะไปแล้วทั้งสิ้น ดังนี้

ปริมาณรวมขยะทั้งหมดที่เก็บได้ทุกโครงการ*

กก.
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได้**
439 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด***
48,797 ต้น

* ยกเว้นขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ (Other Recyclable Materials) ที่เก็บได้ในโครงการ PPP Plastic เนื่องจากเกณฑ์การจัดเก็บและคัดแยกประเภท มีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ

** ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ลดได้จากการไม่นำขยะไปฝังกลบ โดยปริมาณดังกล่าวไม่รวมขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ (Other Recyclable Materials) จากโครงการ PPP Plastic
ที่มา: Emission Factor - TGO Carbon Footprint of Product Guideline 2018,

***เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหนึ่งปี โดยปริมาณดังกล่าวไม่รวมขยะรีไซเคิลประเภทอื่นๆ (Other Recyclable Materials) จากโครงการ PPP Plastic
ที่มา: Emission Factor - Care the Bear

ข้อมูลปริมาณขยะที่เก็บได้ในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 (ปริมาณสะสม, หน่วย: 1,000 กก.)

ข้อมูลปริมาณขยะที่เก็บได้ในการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562

สัดส่วนปริมาณขยะ จำแนกตามโครงการ

สัดส่วนปริมาณขยะ จำแนกตามประเภท