GC Circular Living Story

Living Purpose

การมีส่วนร่วม 
อย่างสร้างสรรค์

คือ พลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่

GC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เรามุ่งคิดค้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทาง Chemistry for Better Living โดยเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบ ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจ เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Circular Living

จุดมุ่งหมายของ Circular Living สอดคล้องกับหลัก Circular Economy คือลดการเกิดขยะและของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

GC สนับสนุนให้ทุกคนมีไลฟ์สไตล์ แบบ Circular Living ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยเห็นว่าความร่วมมือ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชน สังคม ผสมผสานนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยในการรักษาและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืน

Living Impact

โลกของเรา 
บ้านของเรา

ความยั่งยืน

เพื่อความสุขของทุกคน

โลกใบนี้ของเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่การเติบโตของประชากรโลกจำนวนมากกลายเป็นแรงกดดัน เพราะมนุษย์เป็นผู้บริโภคที่นำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ตลอดเวลา เพื่อนำมาผลิตเป็นปัจจัย 4 และด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาขยะ ภัยแล้ง อากาศเปลี่ยนแปลง ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น GC จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขและป้องกันผลกระทบ ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่จะต่อยอด และเผยแพร่ Circular Living ไลฟ์สไตล์ ให้ประชาชนทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

  • เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางสร้างความเข้าใจ และวินัยให้กับประชาชน
  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ทรัพยากร
  • เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่ายของครัวเรือน และชุมชน
  • เพื่อช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของประเทศ
  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และทุกๆ คน