เปิดแคมเปญ Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง... ครั้งแรกที่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์จะร่วมมือกันจัดการขยะ

Waste This Way: รักษ์โลกให้ถูกทาง ..ครั้งแรกที่งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์จะร่วมมือกันจัดการขยะ

Waste This Way คืออะไร

Waste This Way Logo

แคมเปญ “Waste This Way #รักษ์โลกให้ถูกทาง” คือ แคมเปญผลักดันการจัดการขยะในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ที่ GC ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด GC Circular Living และความมุ่งมั่นในการสร้าง Solution for Everyone หรือการสร้างโซลูชั่นเพื่อรองรับความต้องการของทุกคน และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ GC มีเป้าหมายปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่คนนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ และมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ โดยเริ่มต้นจากนิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย

ในงานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้ GC สนับสนุนคณะผู้จัดงาน ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คำแนะนำเรื่อง การออกแบบกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ รวมถึงสนับสนุนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพที่มีฉลาก GC Compostable สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพลาสติกใช้แล้ว (Upcycling) เช่น เสื้อ และถุงยังชีพ เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง โดยคาดหวังว่า นิสิตนักศึกษาจะนำแนวทาง Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการสร้างตระหนักรู้ให้ผู้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไป ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่ทำในงานฟุตบอลประเพณีฯ ต้องวัดผลได้ โดยหลังจบงาน จะมีการคำนวณ CO2 เทียบเท่า ที่สามารถลดได้จากการจัดงาน

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74
งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74
งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

GC จัดการขยะอย่างไรใน Waste This Way

แคมเปญ Waste This Way ส่งเสริมให้สังคมใส่ใจกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน concept “ลด เปลี่ยน แยก” ซึ่งจะนำมาปรับใช้ในกิจกรรมทุกส่วนของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • “ลด”

  ลดขยะด้วยการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ต้นทาง

 • “เปลี่ยน”

  เปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่สามารถลดใช้ได้

 • “แยก”

  แยกขยะเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างเหมาะสม
  ในกรณีที่ไม่สามารถลดใช้หรือเปลี่ยนวัสดุได้

โดย GC นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

สแตนด์แปรอักษร

กล่องบรรจุอาหาร เคลือบพลาสติกชีวภาพ

สำหรับกองเชียร์นิสิตนักศึกษา ที่มาร่วมขึ้นสแตนด์แปรอักษร จะได้รับอาหารกลางวันและอาหารว่างบรรจุในกล่องบรรจุอาหารเคลือบพลาสติกชีวภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ

สแตนด์แปรอักษร
พัดให้ความรู้เรื่องวิธีแยกขยะ

กองเชียร์นิสิตนักศึกษาจะได้รับพัด ที่นอกจากจะช่วยคลายร้อนแล้ว บนพัดยังมีเนื้อหาให้คำแนะนำเรื่องการแยกขยะในงานอย่างถูกต้อง

ถุงผ้า Upcycling

นอกจากนี้ กองเชียร์จะได้รับถุงผ้า Upcycling โดย GC นำพลาสติกใช้แล้วมาแปรรูปเป็นถุงผ้าเพื่อใส่อุปกรณ์เชียร์


กิจกรรมภาคพื้นสนาม

กิจกรรมภาคพื้นสนาม

Circular Parade
 • ขบวนพาเหรดในงานนี้ มีการจัดเตรียมโดยคำนึงถึงหลักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดขยะที่จะต้องถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ หลังจบงาน จะมีการคัดแยกเพื่อนำวัสดุที่ยังใช้ได้ มาหมุนเวียนใช้ใหม่ด้วยการ Reuse Recycle และ Upcycle เพื่อให้ทุกวัสดุเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในขั้นตอนเตรียมงาน GC ได้สนับสนุนการทำอุปกรณ์พาเหรดจากวัสดุทดแทน เช่น ไม้เก่าจากละครเวทีของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งจะถูกนำมา Reuse เป็นไม้โครงในขบวนพาเหรดเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 • นอกจากนี้ ยังสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบ โดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นิสิตนักศึกษา สามารถออกแบบขบวนพาเหรด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

แสตนด์ผู้ชม

สแตนด์ผู้ชม

คอนเซปต์การแยกขยะแบบ “เท ทิ้ง เท ทิ้ง”
 • ผู้ชมซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการรักษ์โลกได้ง่าย ๆ ด้วยการแยกขยะ โดยเทน้ำและเศษอาหารแยกออกจากขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป เพื่อลดการปนเปื้อนและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งไปจัดการต่ออย่างเหมาะสม ซึ่งบนถังจะมีคำอธิบายการแยกขยะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าใจง่าย มองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงมีสตาฟคอยให้คำอธิบายเรื่องการแยกขยะในวันงานอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ Upcycling จากขยะพลาสติกในงาน
 • ภายในงานจะมีการแยกขยะพลาสติกประเภท PET โดย GC จะนำพลาสติกเหล่านี้ไปผลิตเป็น รองเท้า Upcycling เพื่อให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยนำไปบริจาคให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้คุณค่าของขยะพลาสติก

แสตนด์ผู้ชม

สตาฟ

เสื้อสตาฟเชียร์ Upcycling

GC สนับสนุนเสื้อสตาฟเชียร์ Upcycling จากขยะพลาสติก สำหรับสตาฟเชียร์ในงานสวมใส่ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แล้วพบกันในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563


แสตนด์ผู้ชม

ซุ้มแจกเครื่องดื่มฟรี เพียงพกแก้วส่วนตัวมา

เพราะการจัดการขยะที่ดีที่สุดคือการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ในงานจึงจะมีแคมเปญสนับสนุนให้คนลดใช้แก้วและขวด single-use โดยมีซุ้มแจกน้ำฟรีสำหรับคนที่พกแก้วส่วนตัวมา


News

Video

Gallery