GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ปี 2019 ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก

นับเป็นเรื่องน่ายินดีต้อนรับการก้าวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 เมื่อบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปี 2562 โดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย Percentile 100 และอยู่ในระดับ Top 10 ของ DJSI World และ Emerging Markets ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical Sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

GC ยึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างความสมดุล ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอันเป็นพื้นฐานสำคัญ และจากผลการประเมินในปีนี้ GC มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในมิติสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) การบริหารจัดการน้ำ (Water Management) และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) รวมทั้งการประยุกต์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนในแนวคิด Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของโลกและประเทศไทย จนได้รับการจัดอันดับ DJSI ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GC ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบ (Role Model) และสร้างความร่วมมือให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศ เป็นองค์กรระดับโลกในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่างๆ ต่อไป สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ถึงแม้จะเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนซีอีโอ จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็น ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซึ่งมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ แต่ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ผสานกับการต่อยอด อย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารรุ่นใหม่ ทำให้การส่งไม้ต่อครั้งนี้จะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเป็น “เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข” ของทุกคนอย่างแท้จริง